Reakce na závěrečnou zprávu z názorového průzkumu realizovaného v září 2013

Průzkum realizovalo sdružení Agora na objednávku radnice Prahy 8. Závěrečná zpráva je k dispozici na stránkách P8.

Autoři studie sami přiznávají, že jejich „názorový průzkum“ nebyl založen na náhodném výběru (nebo jiném typu výběru, který by ho napodoboval) a proto nejsou výsledky studie reprezentativní (srv. s. 3 studie). Z toho plyne, že všechny výsledky obsažené v této studii je třeba chápat tak, že na Praze 8 žijí lidé, kteří mají názory shodné s těmi, které jsou popisované ve studii, avšak nemůžeme říci, jaký je jejich podíl v populaci Prahy 8. Na základě předložené studie není dokonce ani možné provést relativní srovnání (např. porovnání závažnosti pociťovaných dopravních problémů, porovnání četnosti témat, kterými by se měla radnice zabývat atd.) pro populaci Prahy 8.

Autoři studie se snaží poněkud oslabit toto základní omezení studie tvrzením, že „názorový průzkum zaujal významnou část obyvatel Prahy 8“ a že 1500 vyplněných dotazníků je vzhledem k velikosti populace Prahy 8 „velmi dobrý výsledek“ (s. 4). Toto tvrzení bychom však měli chápat v kontextu aktivit sdružení Agora CE: pro typy anket, které doposud realizovali, se skutečně zřejmě jedná o dobrý výsledek. Pokud bychom ovšem chtěli hodnotit tyto výsledky podle kritérií užívaných u reprezentativních šetření, zjistili bychom, že jsou zcela nedostatečné. Jestliže na 64 000 dotazníku distribuovaných prostřednictvím časopisu Osmička (údaj o nákladu uvedený na stránkách MČ Prahy 8) odpovědělo 372 respondentů, byla návratnost dotazníku 0,6%. To je mnohonásobně méně, než např. doporučovaných 50% pro dotazníky zasílané poštou (Babbie, 1998). Na online dotazník odpovědělo 1134 respondentů. Vezmeme-li v úvahu, že na území Prahy 8 žije přibližně 103 000 obyvatel (údaj uvedený na stránkách ČSÚ), zjistíme, že na dotazník odpovědělo přibližně 1% obyvatel Prahy 8. Ačkoli návratnost u online dotazníků (v situacích, kdy je odkaz poskytnut konkrétním uživatelům, což nebyl případ této ankety) bývá často velmi nízká, většina takových šetření má návratnost mnohonásobně větší než 1% a při správném nastavení šetření dosahuje i více než 70% (Dillman, 2007).

Nízká návratnost dotazníku a nízká penetrace cílové populace v kombinaci se samovýběrem respondentů skutečně vedou k tomu, čeho jsou si sami autoři studie dobře vědomí, že totiž výsledky studie nejsou reprezentativní pro populaci Prahy 8.     

Nicméně i přesto, že výsledky studie nejsou reprezentativní, a že tedy nepřinášejí informaci o rozdělení názorů a preferencí v populaci obyvatel Prahy 8, je tato studie hodnotná z několika důvodů. V krátkosti si je připomeňme:

1. Tím, že se MČ Praha 8 zapojila do aktivit sdružení Agora CE ukazuje, že má do budoucna chuť zlepšovat komunikaci s občany a snad i podporovat principy participativního plánování a rozhodování. Doufáme, že jí tento chvályhodný elán vydrží.

2. Studie obsahuje seznam některých problémů, které jsou pro občany Prahy 8 zřejmě důležité, i když nám nemůže říci, jak moc důležité pro ně jsou a pro jak velkou skupinu obyvatel jsou důležité. Chápeme tuto studii i následné diskuse pořádané ve spolupráci s Agora CE jako kroky vedoucí k otevření diskuse o těchto problémech na Praze 8.

3. MČ Praha 8 provedla anketu ve spolupráci s organizací Agora CE, která se těší všeobecné důvěře a u níž není pochyb o její nestrannosti. Omezené finanční prostředky bohužel neumožnily realizovat kvalitní reprezentativní šetření. Můžeme se proto těšit, že v budoucnu MČ Praha 8 zorganizuje ve spolupráci se stejně hodnověrným partnerem kvalitní šetření názorů a preferencí obyvatel, které však již tentokrát bude reprezentativní a přinese informace o tom, co si občané na Praze 8 skutečně přejí.   

 

Zdroje

Dillman, D. A. (2006). Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. Hoboken, NJ: Wiley.

Babbie, E. R. (1998). The Practice of Social Research. Belmont, CA: Cengage Learning.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky